Tài khoản Thanh toán cho VNC Automation

Tài khoản 1: 0461000571103

Chủ tài khoản: Lê Anh Việt

Mở tại: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Sóng thần – Bình Dương

Tài khoản 2: 0281000593889

Chủ tài khoản: Công ty TNHH VNC Automation

Mở tại: Ngân hàng Vietcombank –  Chi nhánh Bình Dương

Xin lưu ý: Vui lòng xác minh thông tin các số tài khoản ở trên bằng cách: